Školy

 slu-pn

Sluníčko

MŠ Spořilovská
Roztocká 994, 51401 Jilemnice
Tel.: 481 544 072
e-mail: msjilemnice.reditelstvi@seznam.cz

 kam-pn

Kamarádka 

MŠ Zámecká
Zámecká 232, 514 01 Jilemnice
Tel.: 481 541 582
e-mail: msjilemnice.zamecka@seznam.cz

 bro-pn

Brouček

MŠ Valteřická
Valteřická 716, 514 01 Jilemnice
Tel.: 481 544 518
e-mail: msjilemnice.hrabacov@seznam.cz

 

Třída pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami se nachází v MŠ Spořilovská – Sluníčko v přízemí budovy A. Dětem se věnují pedagogické pracovnice pod vedením speciální pedagožky, která je zároveň logopedickou asistentkou. Čtěte více zde: http://msjilemnice.cz/slunicko/nase-tridy/1-trida-mysicky/

 

Aktuality z MŠ
  • Prázdninový provoz mateřských škol zajišťují pracoviště: MŠ Spořilovská   1. 7. – 30. 7.        30. 8. a 31. 8. MŠ Zámecká        2. 8. – 27. 8.      30. 8 a 31. 8. MŠ Valteřická      1. 7. – 16. 7.       16. 8. – 31. 8.  

  •  Zápis-pozvánka 2021.. NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY K ZÁPISU DO MATEŘSKÉ ŠKOLY Kdy proběhne zápis? Zápis do všech pracovišť mateřské školy na školní rok 2021/2022 proběhne v období od 3. května 2021 do 14. května 2021 v distanční podobě, tedy bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole. Co bude třeba doložit u zápisu? vyplněnou žádost o přijetí, potvrzenou lékařem kopii rodného listu dítěte pokud má dítě zdravotní znevýhodnění, je nutné připojit i doporučení lékaře, školského zařízení, kde bylo dítě vyšetřeno. Formulář – „Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání“  k dispozici zde: Žádost o přijetí do MŠ Jak mám získat potvrzení dětské lékařky? Domluvte se telefonicky na způsobu předání potvrzení o očkování u svého pediatra. Je podmínkou pro přijetí dítěte do mateřské školy i očkování? Podmínkou přijetí dítěte do MŠ podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání (k 31.8.2021 dosáhne pěti let). Jakým způsobem mám žádost o přijetí dítěte doručit do mateřské školy? Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání a další dokumenty doručit následujícími způsoby: podáním do schránky školy na adrese Spořilovská 994 (schránka umístěna u Školní jídelny) emailem s elektronickým podpisem – nelze prostý email – (msjilemnice.reditelstvi@seznam.cz) datovou schránkou (r54ksdy) osobním podáním pouze po předchozí telefonické domluvě (481 544 072) poštou na adresu školy (Mateřská škola Jilemnice, Roztocká 994, 514 01 Jilemnice) Jak bude ředitelka postupovat, pokud se přihlásí víc dětí, než bude možné do školy přijmout? Ředitelka bude postupovat podle „Kritérií pro přijetí dětí do MŠ na školní rok 2021/2022“, která předem zveřejní. Přednostně budou přijaty děti, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání, s místem trvalého pobytu školského spádového obvodu města Jilemnice. O přijetí dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami uvedeného v § 16 odst. 9 rozhoduje ředitelka školy na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího lékaře. (§ 34 odst. 6 školského zákona). Děti budou do mateřské školy přijímány podle těchto kritérií: K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímá dítě, které k 31.8.2021 dosáhne nejméně třetího roku věku v pořadí od nejstaršího (děti narozené do 31. 8 2018) a má trvalé bydliště v Jilemnici. Děti s trvalým bydlištěm v Jilemnici, které dovrší tří let v období od 1. 9. 2021 do 31. 12. 2021 v pořadí od nejstaršího po nejmladší. Děti s trvalým bydlištěm v ostatních obcí, které nejsou spádové, které dovrší tří let v období do 31. 12. 2021 v pořadí od nejstaršího po nejmladší. Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (kromě dětí narozených do 31. 8. 2016). Přijímáte i děti dvouleté? Děti, které k 31.12.2021 dosáhnou věku tří let, mohou být přijaty, pokud bude mít MŠ volné místo (až po přijetí všech tříletých, spádových i nespádových). Spádový obvod mateřské školy: Katastrální území města Jilemnice. Mohu si vybrat mateřskou školu, i když nespadáme do jejího obvodu? Ano, rodiče mohou zvolit i školu, kde obvodově nespadají. Jaké mám šance na přijetí v nespádové mateřské škole? Ředitelka musí přijmout nejdříve spádové děti. Podle počtu volných míst pak doplní dětmi, které se hlásí do MŠ jako nespádové. Kdy bude jasné, zda bylo dítě přijato či nepřijato do mateřské školy? V obou případech vám po námi provedeném fyzickém přijetí přihlášky přijde na email, který uvedete v žádosti o přijetí dítěte, potvrzení o jejich převzetí a přidělení registračního čísla, proto prosím, pište čitelně. Bude-li mít ředitelka školy pochybnosti o pravosti doložených dokladů, může vyžádat po zákonných zástupcích jejich originál nebo ověřenou kopii. Před vydáním rozhodnutí budou mít zákonní zástupci účastníka řízení ve věci přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání právo k nahlédnutí a vyjádření se k podkladům spisu, taktéž si činit výpisky, pořídit kopii spisu nebo jeho částí (dle § 38 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění) a  to 21.5.2020 v době od 8:00 do 10:00 hodin v MŠ. Rozhodnutí o přijetí bude oznámeno zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem. Seznam bude zveřejněn na webových stránkách školy a na dveřích budovy mateřské školy ihned po ukončeném správním řízení po dobu 15 dnů s datem zveřejnění seznamu. O přijetí dítěte bude vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu dítěte v mateřské škole (§ 67 os. 2 zákona č. 500/2004, správního řádu), toto rozhodnutí nebude zákonným zástupcům v písemné podobě doručováno, ale mohou o jeho vydání požádat. Předpokládaný termín zveřejnění je 5. červen. O přijetí dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami uvedeného v § 16 odst. 9 rozhoduje ředitelka školy na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího lékaře. (§ 34 odst. 6 školského zákona). Rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno zákonnému zástupci doporučenou zásilkou. Chtěli bychom se podívat do mateřské školy, bude k tomu příležitost? V současné situaci to není možné, zeptejte se těch, kdo už k nám chodí, ať víte, do čeho jdete. Ředitelka školy Vám ráda odpoví na Vaše další případné dotazy na tel.: 739 000 033 a těší se na Vás a Vaše děti v Mateřské škole Jilemnice. Co má zvládnout dítě při nástupu do MŠ: umí si říci co chce – komunikuje spolupracuje při oblékání nenosí pleny samostatně si nazouvá  obuv dokáže se samo najíst: držet lžíci, při jídle sedět u stolu pije z hrnečku a skleničky samostatně používá toaletu umí si umýt ruce mýdlem ujde kratší vzdálenost  

  • Vážení rodiče, pro školní rok 2021/2022 má škola v plánu otevřít třídu pro děti s logopedickou vadou (logopedická třída) na pracovišti Spořilovská. Děti mohou do této třídy chodit po celou dobu docházky do MŠ, budou-li to s ohledem na svůj vývoj potřebovat a poradenské zařízení k tomu vydá potřebné doporučení. K přijetí do této třídy bude potřeba doložit platné písemné doporučení zapisovaného dítěte od školského poradenského zařízení nebo speciálně-pedagogického centra zaměřeného na vady řeči, ve kterém bude doporučeno zařadit dítě do třídy podle § 16 odst. 9 zákona č. 561/2004 Sb. (speciální školství), dále stanoven minimálně 2. stupeň podpůrných opatření a diagnostikovaná logopedická vada jako hlavní diagnóza. V případě Vašeho zájmu o přijetí dítěte do logopedické třídy, kontaktujte ředitelku školy. Řeč má úzkou souvislost s budoucí školní úspěšností dítěte, do které se mohou případné nedostatky v řečovém vývoji odrazit. Vždyť dítě nepíše to, co slyší, ale to, jak samo mluví, mohou tak váznout čtenářské dovednosti a vše se promítá i do ostatních vyučovacích předmětů. Logopedická třída je určena výhradně pro děti s narušenou komunikační schopností, jejichž nadání odpovídá zařazení do běžné mateřské školy. Děti jsou do této třídy přijímány na základě doložení doporučení školského poradenského zařízení a písemné žádosti zákonného zástupce. V logopedické třídě je snížený počet dětí, který nabízí větší prostor pro uplatnění individuálního přístupu. Kromě běžných činností a aktivit, které mají stejný vzdělávací obsah jako paralelní třídy, je zde navíc pravidelně poskytovaná individuální logopedická péče, která je šitá na míru každému dítěti podle jeho potřeb (správná výslovnost hlásek, rozvoj grafomotoriky apod.) Dále je logopedická péče součástí každodenního rytmu dne – rozvoj obratnosti mluvidel, vyjadřovacích schopností, zrakového a sluchového vnímání, dechová cvičení, artikulační cvičení.

  • Stravné a školné Informace k platbám stravného a školného Číslo účtu MŠ: 0163011062/0600. Bankovní příkazy se zavádějí na 12 měsíců. Zálohové platby se provádějí do 15tého v měsíci. Do zpráv pro příjemce uveďte: jméno dítěte, variabilní symbol. Vyúčtování je prováděno po uzavření školního roku k 30.6. na základě vyplnění „Žádosti o vrácení přeplatku“. Přeplatky jsou zaslány na účet, ze kterého byla prováděna platba. Měsíční platby: Stravné 800,- Školné 450,- Celkem 1250,- Děti s odkladem školní docházky platí 850,- stravné, školné neplatí. Děti, které navštěvují MŠ poslední rok / 5 – 6 leté / platí 800,- stravné, školné neplatí.

  • Žádost o přijetí do MŠ

  • Informace KHS ke karanténě naleznete zde: KHS info pro rodiče   Vážení rodiče, vkládám přesné znění nařízení MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ, kterým se musí řídit ordinace praktických lékařů a pediatrů. Pro ty, kteří nechtějí dlouhý text číst, shrnuto velkým písmem (bez mého dalšího komentáře). VŠECHNY DĚTI A DOSPĚLÉ OSOBY BEZ OHLEDU NA VĚK, KTERÝM JE UVALENA KARANTÉNA PRO KONTAKT S COVID -19, SE MUSÍ PODROBIT TESTU K JEJÍMU UKONČENÍ.    Mimořádné-opatření-–-izolace-a-karanténa-s-účinností-od-25.-9.-2020-do-odvolání

  • DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ našich předškoláků Vážení rodiče, od 1. 9. 2020 mají mateřské školy povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem (domácí vzdělávání) dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné. Povinnost se týká dětí plnících povinné předškolní vzdělávání! Distančně se vzdělává z důvodu krizových či mimořádných opatření nebo z důvodu nařízení karantény, kdy není možná osobní přítomnost většiny (více než 50%) předškoláků z MŠ. A k tomu je nutná spolupráce Vás, rodičů.   

Naši sponzoři

DEVRO s.r.o.
ARGO-HYTOS s.r.o.
NK DESIGN
STROMBUCH s.r.o.
MUDr. Živorad Peševski
PAPÍRNICTVÍ Dušan Morávek
PILA Ladislav Morávek
ODBORY KOVO Vrchlabí