Projekty a granty

SLUNÍČKOVÁ ZAHRADA – MŠ ROZTOCKÁ,
JILEMNICE
je spolufinancován Evropskou unií.
Podpora projektů konečných žadatelů naplňující cíle SCLLD MAS „Přiďte pobejt!“! z.s.
Cílem projektu je 1. etapa revitalizace zahrady mateřské školy – instalace nových herních prvků.

Díky podpořenému projektu jsme na školní zahradě instalovali nové herní prvky: rampa s lanem, skluzavka ze svahu, dřevěný rám na zavěšení dvou houpaček, herní sestava a dětské hřiště pro speciální třídu.

plakát SZiF

 

 

LB logo

Polytechnické vzdělávání

Mateřská škola získala finanční prostředky z Dotačního fondu Libereckého kraje, programu 4. 1 Program volnočasových aktivit na projekt „Polytechnické aktivity II“.

Účelem projektu je zachování stávající nabídky celoročních aktivit polytechnického vzdělávání dětí v mateřské škole.

 Vzhledem k atraktivnosti polytechnických aktivit, které byly podpořeny z Dotačního fondu Libereckého kraje č. OLPP/692/2022, chceme v těchto aktivitách pokračovat. Nákupem dalších 2 dětských ponků rozšíříme stávající nabídku a podpoříme rozvoj polytechnické pregramotnosti dětí předškolního věku.

 Děti se budou nadále seznamovat a pracovat s novými nástroji a materiály, pracovními postupy, spojováním i rozdělováním materiálů, kombinací materiálů, použití stejného materiálu různými způsoby nebo využití techniky práce pro různé materiály apod.

 Cílem je prostřednictvím polytechnických aktivit pod vedením zkušeného lektora rozvíjet manuální zručnost, děti si zdokonalí koordinaci pohybů rukou, ale i celého těla, budou trénovat spolupráci zrakového vnímání s manuální činností. Děti si zlepší jemnou motoriku prostřednictvím používání nejrůznějších nástrojů, které vyžadují manuální zručnost. Rukodělné činnosti rozšiřují vzdělávací zkušenosti tím, že v sobě obsahují tvoření, vyjadřování a realizaci nápadů a pomáhají podporovat sebehodnocení a sebevědomí, když jsou dokončeny.

 Za získané finanční prostředky dále vybavíme další 2 třídy pracovními ponky, nářadím, pomůckami a nakoupíme materiál pro polytechnické aktivity.

 

 

 

LB logo

Kompenzační pomůcky

Mateřská škola získala finanční prostředky z Dotačního fondu Libereckého kraje, programu 4. 7 Podpora kompenzačních pomůcek pro žáky s podpůrnými opatřeními „Pomůcky nám pomůžou“.

Účelem projektu je získání finančních prostředků na pořízení kompenzační pomůcky pro dítě se speciálními vzdělávacími potřebami. Pro autistické dítě chceme pořídit audiovizuální pomůcku – iPad – k rozvoji jeho komunikačních schopností.

Cílem projektu je pomocí speciálních vzdělávacích aplikací umožnit snadnější komunikaci dítěti, kterému mluvená řeč dělá větší potíže.

Velká část aplikací má předehraný obsah v podobě obrázků mnoha předmětů i situací, se kterými se dítě potkává při všech svých denních činnostech.  Práce s iPad vyžaduje zapojení všech smyslů (sluch, zrak, hmat i koordinace pohybu rukou). Velká část aplikací umí mluvit i komunikovat s dítětem. Bezprostřední nahrávka a její okamžitá reprodukce výrazně pomáhá zlepšovat sebekontrolu mluveného projevu.

Formou nejrůznějších interaktivních a didaktických her tak dítě nejen lépe a rychleji vstřebává nové poznatky, ale je i podstatně více motivováno.

Možnost porozumět a dorozumět se se svým okolím, vyjádřit svá přání i pocity patří k základním lidským potřebám.

Využívání alternativní komunikační metody prostřednictvím iPadu bude probíhat pravidelně dle chlapcova denního režimu.

Po ukončení docházky v předškolním zařízení bude pořízená kompenzační pomůcka sloužit dalšímu dítěti s PAS.

 

Společně se učíme – Mateřská škola Jilemnice

 byl spolufinancován Evropskou unií.

Cíl projektu: Rozvoj v oblastech, které škola určila jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování  – personální podpora, spolupráce s rodiči dětí, žáků, účastníků zájmového vzdělávání a veřejností

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.03/00/22_002/0000954

plakat-publicita_MSJilemnice

 

Digitalizace do škol

vzor-MSMT-Letak-pro-publicitu-NPO-DIGITALIZUJEME-SKOLU

DIGITALIZUJEME ŠKOLU REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY – KOMPONENTA 3.1

V rámci komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace investice přispívá na vybavení žáků digitálními technologiemi pro rozvoj jejich informatického myšlení a digitálních kompetencí a na prevenci digitální propasti.

 

Nadační fond ŠKODA AUTO 

Projekt s názvem Jilemničtí ukrajinští předškoláci

Dar ve výši: 57 850,00 CZK

Cílem projektu je vytvořit vzdělávací podmínky migrujících dětem z Ukrajiny. Očekávaným přínosem bude rozvoj jazykových dovedností, zejména řečových v českém jazyce, adaptaci, socializaci, duševní pohodu a duševní zdraví dětí cizinců od 3 do 6 let a jejich příprava na integraci do běžných tříd MŠ. Prostřednictvím projektu budeme schopni uhradit mzdové náklady 2 pedagogům a jednomu školnímu asistentovi, kteří budou pečovat společně s dobrovolníky o dětské ukrajinské běžence.
Časem, který děti budou trávit mimo rodinu, umožníme ukrajinským matkám uplatnit se na českém trhu práce.

Nadační fond ŠKODA AUTO 

Projekt s názvem Pomáháme ukrajinským předškolákům

Dar ve výši: 57 850,00 CZK

Prostřednictvím projektu chceme vytvořit vzdělávací podmínky migrujících dětem z Ukrajiny a zajistit jim celodenní plnohodnotné stravování. V průběhu celého dne budou mít děti také zajištěn pitný režim. Nakoupíme gastro nádoby pro převoz jídla ze školní jídelny. Obědy se budou dovážet na náklady zřizovatele Města Jilemnice z vlastní školní kuchyně naší organizace. S výdejem stravy bude pedagogům pomáhat školní asistent.
Díky podpořenému projektu budou mít dětští uprchlíci zajištěné celodenní stravování a jejich maminkám pomůžeme v nelehké ekonomické situaci.

 

LB logo

Polytechnické vzdělávání

Mateřská škola získala finanční prostředky z Dotačního fondu Libereckého kraje, programu 4. 1 Program volnočasových aktivit na projekt „Polytechnické aktivity“.

Účelem projektu je získání finančních prostředků na pořízení pomůcek pro rozvoj polytechnické pregramotnosti – různé techniky práce seznamují děti s novými nástroji a materiály, pracovními postupy, spojováním i rozdělováním materiálů, kombinací materiálů, použití stejného materiálu různými způsoby nebo využití techniky práce pro různé materiály apod. 

Cílem je prostřednictvím polytechnických aktivit pod vedením zkušeného lektora podporou tréninku manuální zručnosti umožnit dětem zdokonalovat koordinaci pohybů rukou, ale i celého těla, trénovat spolupráci zrakového vnímání s manuální činností, zlepšovat jemnou motoriku prostřednictvím používání nejrůznějších nástrojů, které vyžadují zručnost. Rukodělné činnosti rozšiřují vzdělávací zkušenosti tím, že v sobě obsahují tvoření, vyjadřování a realizaci nápadů a pomáhají podporovat sebehodnocení a sebevědomí, když jsou dokončeny.

 Za získané finanční prostředky vybavíme 4 třídy pracovními ponky, nářadím, pomůckami a nakoupíme materiál pro polytechnické aktivity.

 

Broučkova putování zahradou

Cílem projektu je první fáze revitalizace zahrady Mateřské školy Jilemnice, příspěvková organizace – pracoviště Valteřická.
V rámci této revitalizace byl zmodernizován přístřešek sloužící jako učebna, vybudováno kameniště a pořízeno 5ks dřevěných bedýnek pro hmatový chodník.

Broučkova putování zahradou - publicita-1

 

 

Vzděláváme se společně – MŠ Jilemnice

Projekt VZDĚLÁVÁME SE SPOLEČNĚ – MŠ JILEMNICE CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018225 je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora a podpora rozvojových aktivit.

18225

Kvalitní vzdělání pro všechny – MŠ Jilemnice

12189

Zlepšení kvality vzdělávání v MŠ Jilemnice

Název projektu: Zlepšení kvality vzdělávání v MŠ Jilemnice

Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_200/0006062

Zahájení realizace projektu: 1.9.2017

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Naše škola se stala úspěšným žadatelem v rámci výzvy 20_16_022 a 02_16_023. Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Projekt je kombinací aktivit z těchto oblastí: personální podpora, odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ.

Cílem našeho projektu je personální posílení našeho týmu o školního asistenta a prohloubení spolupráce s rodiči dětí prostřednictvím odborně zaměřených tematických setkávání.

Nastavené šablony

Školní asistent – personální podpora MŠ

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou podporu – školního asistenta mateřské škole. Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména dětem ohroženým školním neúspěchem.

Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ

Cílem aktivity je poskytnout rodičům dostatečný prostor a informace pro včasné rozmyšlení všech faktorů spojených s nástupem jejich dětí na základní školu.

Projekt6062