Vítáme Vás na stránkách MŠ Valteřická – Brouček.


bro-pn Odloučené pracoviště
MŠ Valteřická
Valteřická 716, 514 01 Jilemnice
Tel.: 481 544 518
e-mail: msjilemnice.hrabacov@seznam.cz
Zástupkyně ředitelky Bc. Jana Farská

Aktuality z MŠ Valteřická
  • Celý týden se nesl v duchu kouzel a čarování. Děti byly seznámeny s tradicí pálení čarodějnic. Během týdne děti čarovaly, dělaly lektvary z žabích očí, myších ocásků, netopýřích drápků, vyráběly čarodějnice, pavouky, „pekly“ perníčky na výzdobu perníkové chaloupky a na závěr týdne vyrobily jednu velkou čarodějnici, kterou jsme na konci týdne společně spálili. Při pobytu venku jsme stavěli chaloupky pro čarodějnice z mechu, šišek, klacíků a listí. Postavili jsme přistávací dráhu pro čarodějnice a v kotli jsme vařili bylinné lektvary. Fotky z tohoto týdne naleznete na tomto odkazu https://mshrabacov.rajce.idnes.cz/My_se_kouzel_nebojime/

  • Vážení rodiče, z důvodu vládního nařízení o uzavření MŠ, bude úplata za předškolní vzdělávání  za měsíc březen a duben 2021 prominuta těm dětem, které díky vládním rozhodnutím nemohly mateřskou školu navštěvovat. Vzniklý přeplatek, u řádně platících rodičů, se promítne do celkového vyúčtování plateb v MŠ. Vyúčtování je prováděno po uzavření školního roku k 31.8. na základě vyplnění „Žádosti o vrácení přeplatku“. Přeplatky jsou zaslány na účet uvedeného v žádosti a to v průběhu měsíce říjen.

  • Vážení rodiče, od pondělí 3. 5. 2021 se mohou vrátit všechny děti do naší školy. Návrat pro Vaše nejmenší bude bez testování a bez roušek. Pro Vás dospělé, stále platí mít v prostorech MŠ ochranu úst a nosu třídy FFP2. Těšíme se na Vás a Vaše děti!!!

  • Jarní období vyzývá k častému pobytu venku. Toto období využíváme i my s dětmi k pozorování změn v rozkvétající přírodě. V rámci týdne, který nesl téma „domácí zvířata“ jsme se byli podívat na různá domácí zvířata. Navštívili jsme dvorek u paní Rychtrové a paní Onakové. Měli jsme možnost pozorovat slepice, králíky, kachny, husy, kozy, kočky, psy. Při jarních vycházkách často navštěvujeme les, kde si děti tvoří nejrůznější stavby z přírodnin. Průběžně budeme do této složky přidávat nové fotografie z pobytu v přírodě. Co prožíváme v přírodě najdete na: https://mshrabacov.rajce.idnes.cz/Jaro_v_prirode/

  • Nadace Preciosa si ve spolupráci s odborem školství Libereckého kraje pro školy v našem regionu, připravila projekt s názvem „Křišťálové tvoření pomáhá“. Obdrželi jsme krabici s produkty, které jsou pro firmu Preciosa (zakladatele Nadace Presioca), nejcennější a nejžádanější ve světě. Děti měly možnost tvořit výrobky dle své fantazii a projevit svého kreativního ducha. Nejčastěji děti tvořily náramky a náhrdelníky, kterými pak obdarovaly rodiče a kamarády. Nadace Preciosa v rámci tohoto projektu vyhlásila soutěž o nejpovedenější dílo s možností vyhrát různé ceny. Fotografie z průběhu tvoření a hotové výrobky si můžete prohlédnout na https://mshrabacov.rajce.idnes.cz/Kristalove_tvoreni_pomaha/

  • Předpokládané otevření mateřských škol pro předškoláky s povinným předškolním vzděláváním od 12. 4 .2021: V naší mateřské škole se toto bude týkat všech předškoláků, kteří jdou letos k zápisu do ZŠ (děti narozené do 31. 8. 2015), děti ze speciální třídy a děti rodičů IZS. Pro ostatní mladší děti budou školy nadále uzavřeny.  Vzdělávání bude probíhat formou denní docházky ve skupině max. 15 dětí. Informuji předem zákon. zástupce o povinnosti používání respirátoru min. FFP2 u dospělých v celém areálu školy. Předpokládá se povinné testování předškoláků antigen. testy 2x týdně při vstupu do školy, proto počítejte při předávání dítěte s časovou prodlevou cca 15 minut, abyste si dítě otestovali (MŠ budou otevřeny od 6.15 hod.). https://testovani.edu.cz/pro-rodice  

  •  Zápis-pozvánka 2021.. NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY K ZÁPISU DO MATEŘSKÉ ŠKOLY Kdy proběhne zápis? Zápis do všech pracovišť mateřské školy na školní rok 2021/2022 proběhne v období od 3. května 2021 do 14. května 2021 v distanční podobě, tedy bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole. Co bude třeba doložit u zápisu? vyplněnou žádost o přijetí, potvrzenou lékařem kopii rodného listu dítěte pokud má dítě zdravotní znevýhodnění, je nutné připojit i doporučení lékaře, školského zařízení, kde bylo dítě vyšetřeno. Formulář – „Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání“  k dispozici zde: Žádost o přijetí do MŠ Jak mám získat potvrzení dětské lékařky? Domluvte se telefonicky na způsobu předání potvrzení o očkování u svého pediatra. Je podmínkou pro přijetí dítěte do mateřské školy i očkování? Podmínkou přijetí dítěte do MŠ podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání (k 31.8.2021 dosáhne pěti let). Jakým způsobem mám žádost o přijetí dítěte doručit do mateřské školy? Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání a další dokumenty doručit následujícími způsoby: podáním do schránky školy na adrese Spořilovská 994 (schránka umístěna u Školní jídelny) emailem s elektronickým podpisem – nelze prostý email – (msjilemnice.reditelstvi@seznam.cz) datovou schránkou (r54ksdy) osobním podáním pouze po předchozí telefonické domluvě (481 544 072) poštou na adresu školy (Mateřská škola Jilemnice, Roztocká 994, 514 01 Jilemnice) Jak bude ředitelka postupovat, pokud se přihlásí víc dětí, než bude možné do školy přijmout? Ředitelka bude postupovat podle „Kritérií pro přijetí dětí do MŠ na školní rok 2021/2022“, která předem zveřejní. Přednostně budou přijaty děti, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání, s místem trvalého pobytu školského spádového obvodu města Jilemnice. O přijetí dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami uvedeného v § 16 odst. 9 rozhoduje ředitelka školy na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího lékaře. (§ 34 odst. 6 školského zákona). Děti budou do mateřské školy přijímány podle těchto kritérií: K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímá dítě, které k 31.8.2021 dosáhne nejméně třetího roku věku v pořadí od nejstaršího (děti narozené do 31. 8 2018) a má trvalé bydliště v Jilemnici. Děti s trvalým bydlištěm v Jilemnici, které dovrší tří let v období od 1. 9. 2021 do 31. 12. 2021 v pořadí od nejstaršího po nejmladší. Děti s trvalým bydlištěm v ostatních obcí, které nejsou spádové, které dovrší tří let v období do 31. 12. 2021 v pořadí od nejstaršího po nejmladší. Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (kromě dětí narozených do 31. 8. 2016). Přijímáte i děti dvouleté? Děti, které k 31.12.2021 dosáhnou věku tří let, mohou být přijaty, pokud bude mít MŠ volné místo (až po přijetí všech tříletých, spádových i nespádových). Spádový obvod mateřské školy: Katastrální území města Jilemnice. Mohu si vybrat mateřskou školu, i když nespadáme do jejího obvodu? Ano, rodiče mohou zvolit i školu, kde obvodově nespadají. Jaké mám šance na přijetí v nespádové mateřské škole? Ředitelka musí přijmout nejdříve spádové děti. Podle počtu volných míst pak doplní dětmi, které se hlásí do MŠ jako nespádové. Kdy bude jasné, zda bylo dítě přijato či nepřijato do mateřské školy? V obou případech vám po námi provedeném fyzickém přijetí přihlášky přijde na email, který uvedete v žádosti o přijetí dítěte, potvrzení o jejich převzetí a přidělení registračního čísla, proto prosím, pište čitelně. Bude-li mít ředitelka školy pochybnosti o pravosti doložených dokladů, může vyžádat po zákonných zástupcích jejich originál nebo ověřenou kopii. Před vydáním rozhodnutí budou mít zákonní zástupci účastníka řízení ve věci přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání právo k nahlédnutí a vyjádření se k podkladům spisu, taktéž si činit výpisky, pořídit kopii spisu nebo jeho částí (dle § 38 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění) a  to 21.5.2020 v době od 8:00 do 10:00 hodin v MŠ. Rozhodnutí o přijetí bude oznámeno zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem. Seznam bude zveřejněn na webových stránkách školy a na dveřích budovy mateřské školy ihned po ukončeném správním řízení po dobu 15 dnů s datem zveřejnění seznamu. O přijetí dítěte bude vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu dítěte v mateřské škole (§ 67 os. 2 zákona č. 500/2004, správního řádu), toto rozhodnutí nebude zákonným zástupcům v písemné podobě doručováno, ale mohou o jeho vydání požádat. Předpokládaný termín zveřejnění je 5. červen. O přijetí dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami uvedeného v § 16 odst. 9 rozhoduje ředitelka školy na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího lékaře. (§ 34 odst. 6 školského zákona). Rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno zákonnému zástupci doporučenou zásilkou. Chtěli bychom se podívat do mateřské školy, bude k tomu příležitost? V současné situaci to není možné, zeptejte se těch, kdo už k nám chodí, ať víte, do čeho jdete. Ředitelka školy Vám ráda odpoví na Vaše další případné dotazy na tel.: 739 000 033 a těší se na Vás a Vaše děti v Mateřské škole Jilemnice. Co má zvládnout dítě při nástupu do MŠ: umí si říci co chce – komunikuje spolupracuje při oblékání nenosí pleny samostatně si nazouvá  obuv dokáže se samo najíst: držet lžíci, při jídle sedět u stolu pije z hrnečku a skleničky samostatně používá toaletu umí si umýt ruce mýdlem ujde kratší vzdálenost

  • Vážení rodiče, dle nařízení Vlády ČR ze dne 26. 2. 2021 se od 1. 3. 2021 uzavírají provozy mateřských škol. Z tohoto důvodu se uzavírá i naše pracoviště. Třída Motýlků bude nadále pokračovat v distančním vzdělávání formou nabídky činností, které každý z rodičů předškoláka dostane do své emailové schránky. Vypracované pracovní listy můžete po obnovení provozu přinést do MŠ, s dětmi si je prohlédneme a následně založíme do portfolia dítěte. Každý týden připravují paní učitelky soubor pracovních listů a  aktivit na určité téma k přípravě pro vstup do základní školy. Soubor obsahuje všechny oblasti rozvoje dítěte (rozvoj grafomotorických dovedností, početních představ, sluchového a zrakového vnímání, všeobecného přehledu, zrakové a sluchové paměti, pracovních návyků,..)  Rodiče mají k dispozici užitečné odkazy, kde děti mohou některé úkoly vypracovávat na PC. https://www.vesela-chaloupka.cz/materialy/predskolaci-bez-zapisu-149/ https://nns.cz/predskolak/   V případě potřeby je po předchozí dohodě možná individuální konzultace s učitelkou.  

  • Ve čtvrtek 25. 2. se naše mateřská škola zapojila do projektu Plastopůst aneb týden bez plastů. Tento projekt pořádala již čtvrtým rokem mateřská škola Na Daliborce, Hořice. Naše MŠ se k projektu připojila jedním dnem. Po příchodu do MŠ na děti čekala přikrytá hromada plastových hraček, se kterými si ten den nemohly hrát. Nebyla to pro ně žádná překážka, samy vymýšlely aktivity, např. modelovaly, kreslily, využily dřevěné hračky a kostky, stolní hry, puzzle. Shlédli jsme krátký film o plastech, jak ovlivňují život lidí a zvířat (hlavně v moři), jak je důležité třídit odpad, aby se mohl znova recyklovat a co se z něho dá znova vyrobit. Vyprávěli jsme si o nakupování potravin bez obalu nebo s minimem plastových sáčků. Děkujeme všem rodičům, že se zapojili také do projektu společně s dětmi nákupem potravin zakoupených bez plastového obalu a nalepením obalů z těchto potravin na čtvrtku. Všichni jste splnili na jedničku. Na závěr si děti vyrobily za pomocí paní učitelky tašku ze starého trička. Tašku využijeme na hru v kuchyňce  nebo si ji vezmeme do přírody, abychom si v ní přinesli, co najdeme pěkného pro tvoření. Dopoledne bez plastů jsme zakončili vycházkou ke kontejnerům s odpadem, kam děti odnesly vytříděný plastový odpad z mateřské školy. Dětem tento den z plastových hraček nejvíce chybělo lego a magnetická stavebnice. Foto z projektu najdete na https://mshrabacov.rajce.idnes.cz/

  • ve čtvrtek 18. 2. se uskutečnil v mateřské škole karneval. Děti měly připravené krásné masky. karneval si užily při tancování a mnoha zábavných aktivitách. Fotografie z karnevalu najdete na https://mshrabacov.rajce.idnes.cz/

Personál MŠ

Pedagogické pracovnice


Bc. Jana Farská
zástupkyně ředitelky


Svatava Čechová
Zuzana Farská
Renáta Hrachová
Štěpánka Chlumská
učitelky


Provozní zaměstnanci


Marie Šilhánová
kuchařka, administrativní pracovnice
Renáta Hrachová
školnice
Jaromír Horáček
údržbář