Vítáme Vás na stránkách MŠ Spořilovská – Sluníčko.


slu-pn Mateřská škola Jilemnice, příspěvková organizace

Roztocká 994, 514 01 Jilemnice
Ředitelka školy
Mgr. Monika Králová
Email: msjilemnice.reditelstvi@seznam.cz
Tel.: 481 544  072

Zástupkyně pro pracoviště MŠ Spořilovská
Bc. Hana Šmídová
Email: msjilemnice@seznam.cz


Aktuality z MŠ Spořilovská
 • Uzavření pracoviště

  Vážení rodiče, dle nařízení Vlády ČR ze dne 26. 2. 2021 se od 1. 3. 2021 uzavírají provozy mateřských škol. Z tohoto důvodu se uzavírají pracoviště Spořilovská a Valteřická. K ošetřovnému si vyplníte čestné prohlášení na stránkách ČSSZ – dostupné na odkaze níže. Další informace naleznete zde https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu Pracoviště Zámecká bude zajišťovat péči pouze dětem rodičů Integrovaného záchranného systému (lékaři, zdravotní sestry, hasiči, policisté…). Tito zákonní zástupci nahlásí docházku svého dítěte e-mailem ředitelce školy: msjilemnice.reditelstvi@seznam.cz (do zprávy prosím uveďte: jméno, příjmení dítěte a zákonného zástupce, zaměstnavatel, lékařská praxe, od kdy bude dítě chodit), dále vše ve stejném režimu při běžné docházce. Děkujeme za pochopení.

 • Uzavření provozu pracoviště Spořilovská

  Vážení rodiče, z provozních a karanténních důvodů v souvislosti s COVID-19 je naše pracoviště uzavřené od  19. 2. 2021 do 26. 2. 2021. Rodiče, jejichž děti nemají nařízenou karanténu KHS si vyplní čestné prohlášení na stránkách ČSSZ – dostupné na odkaze níže. Další informace naleznete zde https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu Rodiče dětí, které byly dne 18. 2. v mateřské škole, se dostaví se svým dítětem k hromadnému odběru v pondělí 22.1. v 11,30 hodin do školky. Přišly do styku s pozitivními případy . Karanténa končí 28. 2. 2021 (18.2. + 10 dní = 28.2.2021). Děti, které vyšly z hromadného odběru 18.2. jako negativní, se dle hygieny dostaví k opětovnému testování v pondělí 22.2. v 11.30 hod. do školky, neboť přišly do kontaktu s pozitivně testovanými dětmi (v pondělí a úterý). Pokud opakovaný test vyjde negativně, karanténa Vašemu dítěti končí 22. 2. Přesto je MŠ uzavřená do 28. 2. 2021. Pak využijete ošetřovné prostřednictvím čestného prohlášení na stránkách ČSSZ viz výše. Sledujte prosím naše webové stránky, kde jsou aktuální informace k dané věci. Děkujeme za pochopení.    

 • Co je karanténa a jak postupovat

  Informace KHS ke karanténě naleznete zde: http://www.szu.cz/tema/prevence/izolace-karantena-1 KHS info pro rodiče Vážení rodiče, vkládám přesné znění nařízení MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ, kterým se musí řídit ordinace praktických lékařů a pediatrů. Pro ty, kteří nechtějí dlouhý text číst, shrnuto velkým písmem (bez mého dalšího komentáře). VŠECHNY DĚTI A DOSPĚLÉ OSOBY BEZ OHLEDU NA VĚK, KTERÝM JE UVALENA KARANTÉNA PRO KONTAKT S COVID -19, SE MUSÍ PODROBIT TESTU K JEJÍMU UKONČENÍ.    Mimořádné-opatření-–-izolace-a-karanténa-s-účinností-od-25.-9.-2020-do-odvolání

 • Hromadné testování dětí

  Vážení rodiče, některé děti přišly do styku s pozitivně testovanou osobou na COVID-19, z toho důvodu mají tyto děti KHS nařízenou karanténu do 22. 2. 2021 (dotčené rodiče jsme informovali). Dostavte se prosím ve čtvrtek 18. 2. ve 12 hod. k MŠ, kde dojde k hromadnému odběru dětí. O vystavení OČR žádejte Vaše pediatry. Sledujte naše webové stránky, kde jsou potřebné informace k dané věci. Děkujeme za pomoc a pochopení.

 • Informace k zápisu do logopedické třídy

  Vážení rodiče, pro školní rok 2021/2022 má škola v plánu otevřít třídu pro děti s logopedickou vadou (logopedická třída) na pracovišti Spořilovská. Děti mohou do této třídy chodit po celou dobu docházky do MŠ, budou-li to s ohledem na svůj vývoj potřebovat a poradenské zařízení k tomu vydá potřebné doporučení. K přijetí do této třídy bude potřeba doložit platné písemné doporučení zapisovaného dítěte od školského poradenského zařízení nebo speciálně-pedagogického centra zaměřeného na vady řeči, ve kterém bude doporučeno zařadit dítě do třídy podle § 16 odst. 9 zákona č. 561/2004 Sb. (speciální školství), dále stanoven minimálně 2. stupeň podpůrných opatření a diagnostikovaná logopedická vada jako hlavní diagnóza. V případě Vašeho zájmu o přijetí dítěte do logopedické třídy, kontaktujte ředitelku školy na tel č.: 739000033. Řeč má úzkou souvislost s budoucí školní úspěšností dítěte, do které se mohou případné nedostatky v řečovém vývoji odrazit. Vždyť dítě nepíše to, co slyší, ale to, jak samo mluví, mohou tak váznout čtenářské dovednosti a vše se promítá i do ostatních vyučovacích předmětů. Logopedická třída je určena výhradně pro děti s narušenou komunikační schopností, jejichž nadání odpovídá zařazení do běžné mateřské školy. Děti jsou do této třídy přijímány na základě doložení doporučení školského poradenského zařízení a písemné žádosti zákonného zástupce. V logopedické třídě je snížený počet dětí, který nabízí větší prostor pro uplatnění individuálního přístupu. Kromě běžných činností a aktivit, které mají stejný vzdělávací obsah jako paralelní třídy, je zde navíc pravidelně poskytovaná individuální logopedická péče, která je šitá na míru každému dítěti podle jeho potřeb (správná výslovnost hlásek, rozvoj grafomotoriky apod.) Dále je logopedická péče součástí každodenního rytmu dne – rozvoj obratnosti mluvidel, vyjadřovacích schopností, zrakového a sluchového vnímání, dechová cvičení, artikulační cvičení.

 • Oznámení o změně adresy sídla školy

  Změna adresy sídla školy : Roztocká 994, 514 01 Jilemnice

 • Informace k zápisu

  Informace k zápisu do mateřské školy pro školní rok 2020/2021. Žádost o přijetí do MŠ

Personál MŠ

Pedagogické pracovnice


Mgr. Monika Králová
ředitelka školy


Bc. Hana Šmídová
statutární zástupkyně ředitelky


Kateřina Kozáková, Dis.
Eva Matyášová
Anna Hofmanová
Věra Nosková
Marcela Streitová
Mgr. Dominika Jónová
Blanka Lamačová, Dis.
Mgr. Lucie Čadanová
Bc. Jitka Nosková
učitelky


Eva Hamáčková
Marcela Nováková
asistenti pedagoga
Věra Nosková
školní asistent, učitelka


Provozní zaměstnanci


Ing. Marie Hájková
vedoucí ekonomického úseku
Veronika Holmanová
vedoucí školní jídelny
Jiřina Šírová
kuchařka
Jana Brožová
pomocná kuchařka
Milena Sedláčková
školnice
Zuzana Málková
uklízečka
Michael Pitra
údržbář